Ochrana osobních údajú ve firmě Globesystem s.r.o.  podle nařízení GDPR 

Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je  nařízení EU o ochraně osobních údajů, platné od 25. 5. 2018, nahrazujíci dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR.
Společnost Globesystem s.r.o. (dále jen společnost) jako  zpracovatel osobních údajů, provedla požadovanou analýzu shromažďovaných dat o zákaznících a obchodních partnerech (dále jen data),  tímto prohlašuje, že:

1. Uchovává pouze ta data, které jsou vyžadována zákonem a nebo jsou nutná pro provoz a zabezpečení společnosti a poskytovaných služeb.

2. Získaná data neposkytuje žádným třetím stranám mimo smluvní partnery dodávající služby společnosti Globesystem s.r.o., které jsou dále distribuovány zákazníkům. Zde naleznete seznam těchto smluvních partnerů: XXX

3. Nevyhledává a ani jinak nezískává data o zákaznících a obchodních partnerech, kromě informací z veřejných zdrojů nutných pro provoz a zabezpečení služby a vystavování účetních dokumentů dle Zákona o účetnictví. Žádným způsobem tato data neshromažďuje, nevyhodnocuje a nepoužívá pro marketingové účely. Všechny informace , které společnost Globesystem s.r.o. uchovává o zákaznících e-shopu si zákazník může zobrazit ve svém uživatelském účtu. Zde si také může nastavit , zda požaduje/nepožaduje dostávat informativní emaily.

4. Zákazník e-shopu si může měnit  sám po zalogování do zákaznického účtu některá svá data (email, telefon, zasílání informací o službě).  Ostatní údaje je možné změnit na požádání u zákaznické podpory společnosti, po důvěryhodné identifikaci.

5. Zabezpečuje data a vzdálený přístup šifrováním a používá další prostředky ochrany dat na síti , aby co nejvíce omezila možnost neoprávněného vniknutí do sítě.

6. Používá fyzické a elektronické zabezpečení budov a serverů, kde jsou data uložena.

7. Data  jsou pravidelně zálohována.

8. Po skončení poskytované služby a po vypršení zákonných lhůt požadujících uchovávání dat jsou tato automaticky vymazána a to nejpozději po 10ti letech.

9. Provedla školení zaměstnanců a kontrolní organizační opatření směřující k zabezpečení dat

10. Provedla změny v příslušné dokumentaci (Organizační řád, Všeobecné obchodní podmínky,í... a další)

Z výše uvedených bodů (hlavně 1-3) a podmínek stanovených GDPR vyplývá, že společnost Globesystem s.r.o. NEPOTŘEBUJE ZVLÁŠTNÍ SOUHLAS ZÁKAZNÍKŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ S PODMÍNKAMI GDPR.  Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR u zpracovatele je Jaroslav Frgal. Se všemi dotazy a požadavky týkajících se GDPR se obracejte na email : frgal@globesystem.cz